ROMANCE LS-1743 رومنس

قابلیت ارسال دیتا - توسط کابل ارتباطی
سرعت اسکن در ثانیه - 300 اسکن در ثانیه
نوع پایه - رومیزی و متحرک
ارتفائ ضربه پذیری - از فاصله 5متر -( IP-45 )
نوع پورت خروجی کابل - USB - PS2
فاصله خواندن بارکد - تا 45 سانتیمتر
حالن ثبت بارکد - اتو ماتیک - سیکلی - تک کلیدی
قابلیت درک انواع پروتکل های بارکد

قابلیت ارسال دیتا - توسط کابل ارتباطی
سرعت اسکن در ثانیه - 300 اسکن در ثانیه
نوع پایه - رومیزی و متحرک
ارتفائ ضربه پذیری - از فاصله 5متر -( IP-45 )
نوع پورت خروجی کابل - USB - PS2
فاصله خواندن بارکد - تا 45 سانتیمتر
حالن ثبت بارکد - اتو ماتیک - سیکلی - تک کلیدی
قابلیت درک انواع پروتکل های بارکد

More